Je bent nu op de site voor Particulieren

Bouwrecht

Onze specialisaties

  • advies, contracten, aansprakelijkheid van bouwpartners (architect, aannemer,…) contractueel en buitencontractueel, 
  • tienjarige aansprakelijkheid
  • (lichte) verborgen gebreken
  • discussies rond koop op plan (Wet Breyne)
  • bouwverzekering
  • ABR
  • minnelijke en gerechtelijke expertise buiten en voor rechtbank
  • procedure voor Verzoeningscommissie Bouw

 VEELGESTELDE VRAGEN

U wenst te bouwen in de nabije toekomst

Ik ben bouwheer / opdrachtgever

U kan contact opnemen met uw makelaar met het oog op het afsluiten van een aantal specifieke verzekeringspolissen zoals een verzekering rechtsbijstand voor contractuele geschillen met uw aannemer en een ABR verzekering (verzekering Algemene Bouwplaatsrisico’s die tussenkomst ingeval er zich een schadegeval voordoet dat schade veroorzaakt op de werf en/of bij derden. 

U kan best een plaatsbeschrijving laten opstellen van omliggende panden om discussie te vermijden aangaande de vraag of de door u uitgevoerde werken schade veroorzaakt hebben bij uw buren.

Het is van belang goede afspraken met uw aannemer en architect te maken en deze in een overeenkomst vast te leggen.

Wij kunnen u hierbij bijstaan.

De werken uitgevoerd door de aannemer vertonen gebreken of lopen vertraging op.

De aannemer en/of de architect zijn hiervoor contractueel aansprakelijk.

Indien u een dekking rechtsbijstand heeft afgesloten, kan u aangifte doen bij uw makelaar. 

Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, heeft u in het kader van de door u afgesloten polis recht op bijstand door een advocaat.

Meestal zal de aanstelling van een deskundige nodig zijn.

Indien u een dekking rechtsbijstand heeft, zullen de kosten van procedure en expertise eveneens gedekt zijn door uw verzekeraar rechtsbijstand.

 

De oplevering van de werken heeft tot gevolg dat u als bouwheer de werken aanvaardt en dat alle zichtbare gebreken door deze oplevering zijn gedekt. 

U kan de aannemer en/of de architect dan enkel nog aanspreken voor de lichte verborgen gebreken en voor de ernstige verborgen gebreken die de stevigheid van het bouwwerk aantasten.

Opnieuw kan in dit geval aangifte doen bij uw verzekeraar rechtsbijstand (indien u de hiervoor vereiste polis heeft afgesloten) die een minnelijke regeling zal betrachten, dan wel een advocaat van uw keuze zal aanstellen. 

U wenst te bouwen in de nabije toekomst

Ik ben aannemer of architect

u dient voor de uitoefening van uw beroepswerkzaamheden een (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor architecten bestond deze verplichting reeds sedert 2006. Voor aannemers wordt dit vanaf 1.7.2018 verplicht. Het is van belang goede afspraken met bouwheer te maken en deze in een overeenkomst vast te leggen.

Wij kunnen u hierbij bijstaan.

Wij versturen een ingebrekestelling naar de bouwheer in betaling van de openstaande facturen en starten bij gebreke aan minnelijke regeling een procedure op.

 

u wordt aangesproken door de bouwheer die u bepaalde fouten bij de uitvoering van de werken verwijt, hetzij tijdens de bouwfase, hetzij na de bouwfase.

U dient aangifte te doen bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar die een advocaat zal aanstellen. U heeft geen vrije keuze heeft.

Indien het een probleem zou betreffen, waar geen dekking wordt verleend zal u aansprakelijkheidsverzekeraar u hierop wijzen en zal u zelf een advocaat dienen aan te stellen die uw belangen zal verdedigen.

Na de bouwfase blijft u gedurende 10 jaar te rekenen vanaf de oplevering aansprakelijk voor de verborgen gebreken in de door u uitgevoerde werken.

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen