Verzekering en aansprakelijkheid

Onze specialisaties

 • Discussies over weigering tot tussenkomst discussies omtrent uitsluiting, verval, schorsing van dekking;
 • Discussies omtrent regres wegens dronkenschap of zware fout.
 • Discussies omtrent nietigheid van polissen bv. wegens verzwijging Fraude
 • Arbeidsongevallen; brand-diefstal en andere zaakschade-verzekeringen.
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen bouwverzekering, ABR…

Veelgestelde vragen

U krijgt een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk.

U bent werknemer in de privésector;

Uw werkgever is verplicht voor deze risico’s een arbeidsongevallenverzekering (wet 10.04.1971) af te sluiten. Bij interimwerk valt U niet onder de arbeidsongevallenverzekering van de “gebruiker”, maar van deze van het interimkantoor. De aangifte van het schadegeval zal gebeuren door de werkgever.

Er zijn dan twee mogelijke reacties van de arbeidsongevallenverzekeraar:

 1. De arbeidsongevallenverzekeraar kan het ongeval als een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval erkennen.
  De verzekering zal U dan laten onderzoeken door een geneesheer en dan een voorstel doen.
  Indien U hiermee niet akkoord gaat, dan kan U zich tot de Arbeidsrechtbank wenden.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.
 2. De arbeidsongevallenverzekeraar betwist het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval.
  U hoeft hiermee niet akkoord te gaan en kan een procedure opstarten voor de Arbeidsrechtbank.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure  voor de arbeidsrechtbank.

Uw werkgever is in principe zelf de arbeidsongevallenverzekeraar (wet 03.07.1967).
In de meeste gevallen zal de werkgever zich wel voor dit risico verder verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. De aangifte van het schadegeval zal gebeuren door de werkgever.

Er zijn dan twee mogelijke reacties van de overheid/werkgever:

 1. De overheid/werkgever kan het ongeval als een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval erkennen.
  U zal dan onderzocht worden door de bevoegde geneeskundige dienst en de werkgever zal dan een voorstel doen.
  Indien U hiermee niet akkoord gaat, dan kan U zich tot de Arbeidsrechtbank wenden.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.

 2. De overheid/werkgever betwist het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval.
  U dient hiermee niet akkoord te gaan en kan een procedure opstarten voor de Arbeidsrechtbank.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.

U bent ergens gevallen, gebeten door een hond, Uw kind werd op school gekwetst door een ander kind enz.

Uw polis “familiale aansprakelijkheid” voorziet in een luik rechtsbijstand dat de kosten voor recuperatie van dergelijke schade voor zijn rekening neemt. U dient dus in de eerste plaats aangifte te doen bij Uw verzekeringsmakelaar en te vragen dat Uw dossier wordt overgemaakt om de kansen op recuperatie van Uw schade te beoordelen.

Belangrijk is wel dat U het bewijs kan leveren van hetgeen U of Uw huisgenoten overkomen is.
U doet best aangifte bij de Politie, noteert de naam en adres van eventuele getuigen en vraagt hen een omschrijving van de feiten te geven, neemt foto’s van de plaatsgesteldheid enz. Als schadelijder draagt U immers de bewijslast en moet U de aansprakelijkheid van de tegenpartij kunnen aantonen.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal eerst minnelijk proberen de schade verhalen. Indien dit niet lukt heeft U alleszins recht op advies van een advocaat aangaande de slaagkansen bij opstarten van een gerechtelijke procedure. Sommige polissen voorzien wel dat bij een  negatief advies, de helft van de kosten van dit advies door U zullen moeten worden betaald. Wij geven evenwel gratis een mondeling eerstelijnsadvies. U dient hiervoor wel een afspraak te nemen en ons bij die gelegenheid al Uw stukken mee te brengen  om ons toe te laten deze eerste “inschatting” te maken.

Indien minnelijke regeling niet mogelijk is én de advocaat is van oordeel dat een procedure kans op slagen biedt, heeft U het recht om op kosten van Uw rechtsbijstandsverzekeraar een procedure voor de rechtbank te voeren.

U bent patiënt en heeft schade geleden. Wat moet u doen? 

WAT NU?

U zorgt dat U bewijsstukken heeft. (U houdt een kopie bij van medische verslagen, technische onderzoeken enz…).
U doet aangifte bij Uw rechtsbijstandsverzekeraar via Uw makelaar.

VERGOEDING?

a) Fonds Medische Ongevallen :
Dit Fonds is opgericht door de overheid (RIZIV) en voorziet in een mogelijke vergoeding volgens eigen criteria, dit zonder dat U noodzakelijkerwijze een fout in hoofde van een arts moet bewijzen.
In bepaalde gevallen kan U eveneens een vergoeding bekomen voor een zgn. “medisch ongeval” zonder dat er sprake is van een echte fout in hoofde van de arts.
Er zal eerst nagegaan moeten worden of Uw concreet geval voldoet aan de voorwaarden zoals deze worden geformuleerd in de wet. U raadpleegt hiervoor best een advocaat.
Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal normalerwijze de kosten van deze advocaat en de procedure ten laste nemen binnen de grenzen van de polis. Uiteraard kunnen wij U hierin bijstaan.
 

VERGOEDING?

b) U spreekt Uw arts /ziekenhuis aan en vraagt vergoeding op basis van fout:
Zelfs al heeft U aangifte gedaan bij het Fonds, kan U zich nog steeds tot de medische  zorgverstrekker richten.
U kan dit ook rechtstreeks doen, dit zonder dus eerst aangifte bij het Fonds te doen.
U dient hier echter zelf het bewijs van de fout in hoofde van de medische  zorgverstrekker te leveren, dit evenals het bewijs van de schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Dit kan via een strafrechtelijke procedure, hetzij via een burgerlijke procedure. U laat zich hierin best bijstaan door een advocaat.
Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal normalerwijze de kosten van deze advocaat en de procedure ten laste nemen binnen de grenzen van de polis.

U bent zorgverlener en u wordt aangesproken. 

WAT NU?

Indien U in een ziekenhuis werkt, verwittigt U best Uw diensthoofd en de ombudsdient.
U doet eveneens aangifte aan Uw aansprakelijkheidsverzekering (via Uw makelaar / ziekenhuis). Indien het schadegeval werd aangegeven bij het Fonds voor Medische ongevallen, wordt U verwittigd en zal U gevraagd worden de relevante medische gegevens over te maken.
U heeft recht op bijstand van een advocaat via Uw aansprakelijkheidsverzekeraar, doch in principe heeft U geen vrije keuze van advocaat. Uw aansprakelijkheidsverzekeraar zal haar gebruikelijke advocaat gelasten.
Indien U echter strafrechtelijk zou gedagvaard worden, dan heeft U voor de strafrechtelijke verdediging wel de vrije keuze van advocaat.
Uw aansprakelijkheidsverzekeraar zal via haar eigen advocaat de schade-eis van het slachtoffer behandelen.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen