Je bent nu op de site voor Particulieren

Verzekering en aansprakelijkheid

Onze specialisaties

 • Discussies over weigering tot tussenkomst discussies omtrent uitsluiting, verval, schorsing van dekking;
 • Discussies omtrent regres wegens dronkenschap of zware fout.
 • Discussies omtrent nietigheid van polissen bv. wegens verzwijging Fraude
 • Arbeidsongevallen; brand-diefstal en andere zaakschade-verzekeringen.
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen bouwverzekering, ABR…

Nieuws

Rechtsbijstandsverzekering, de moeite?

Op 1 september 2019 trad de nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering in werking.
U kan sindsdien een premie tot wel €310 aftrekken van uw belastingen aan een belastingtarief van 40 %.

Wat is rechtsbijstandsverzekering?

Deze verzekering dekt onder andere (deels) de kosten van erelonen van advocaten en gerechtsdeurwaarders, gerechtskosten en kosten van bemiddelaars en deskundigen in juridische procedures.

Het is dus zeker de moeite om na te gaan of u in rechtsbijstand verzekerd bent.

Nog nuttig na de aangekondigde premieverhogingen?

Het klopt dat sommige verzekeraars in reactie op deze wet hun premies hebben verhoogd zodat het belastingvoordeel verdwijnt.

Is het dan nog interessant om een dergelijke verzekering af te sluiten?

Wij menen van wel. De dekking die de verzekeraars sinds 01.09.2019 minstens moeten voorzien, is immers door deze nieuwe wet veel uitgebreider dan de dekkingen die voordien aangeboden werden.

De wet bepaalt wat minimaal moet verzekerd worden:

Het gaat dan om betwistingen over:

 • Schenkingen, erfenissen, testamenten
 • Consumentenrecht, dus producten die u als consument kocht en waarover u discussie kreeg met de verkoper
 • Contractenrecht,  zoals koop, huur e.d. (ook woninghuur, weliswaar ten minste voor de woning waar u officieel woont)
 • Discussies over arbeidsrelaties, zoals ontslag
 • Strafrechtelijke verdedigingen
 • Administratieve geschillen, bijvoorbeeld over een bouwvergunning of examenbetwisting
 • Fiscale geschillen, zoals over uw belastingaanslag
 • Bouwgeschillen, waaronder discussie met aannemer en architect, beperkt tot ongeveer € 6.500  waarbij u dat budget kan besteden aan experten, deurwaarders, advocaten
 • Echtscheidingen (beperkte tussenkomst)

Verzekeraars kunnen een aantal dingen uitsluiten zoals bijvoorbeeld huurprocedures over een pand dat u verhuurt en waar u niet woont.

Interessant is ook dat u zich niet alleen verzekert voor procedures voor de rechtbank, doch dat ook bemiddeling verzekerd is. Zo kan u nog steeds een minnelijke oplossing zoeken maar nu mét professionele hulp.

Maximumtarieven die gedekt worden door de rechtsbijstandverzekering

Opgelet, naast de uitbreiding van de dekking, werden aan specifieke prestaties die advocaten verrichten telkens maximumbedragen gekoppeld.  Indien de kosten en honoraria van de advocaat dus hoger oplopen dan deze maximumtarieven, zal u zelf dit bijkomend bedrag moeten bijpassen.

Deze volledige lijst met maximumtarieven kan u hier raadplegen.

Besluit

 

Het is belangrijk dat u de verschillende contracten grondig vergelijkt en kijkt wat het meest aangepast is aan uw situatie. U kan uw verzekeraar ook steeds om een wijziging/uitbreiding vragen.

Met dergelijke verzekering kan u ons inziens een stuk geruster slapen want als u wat aan de hand hebt, kan u zich een discussie veroorloven en kan u uw rechten doen respecteren.

Vragen? 
Contacteer ons voor meer informatie vrijblijvend:

Tel: 011/28 38 19
Mail: info@zimmermann-law.be

Veelgestelde vragen

U krijgt een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk.

U bent werknemer in de privésector;

Uw werkgever is verplicht voor deze risico’s een arbeidsongevallenverzekering (wet 10.04.1971) af te sluiten. Bij interimwerk valt U niet onder de arbeidsongevallenverzekering van de “gebruiker”, maar van deze van het interimkantoor. De aangifte van het schadegeval zal gebeuren door de werkgever.

Er zijn dan twee mogelijke reacties van de arbeidsongevallenverzekeraar:

 1. De arbeidsongevallenverzekeraar kan het ongeval als een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval erkennen.
  De verzekering zal U dan laten onderzoeken door een geneesheer en dan een voorstel doen.
  Indien U hiermee niet akkoord gaat, dan kan U zich tot de Arbeidsrechtbank wenden.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.
 2. De arbeidsongevallenverzekeraar betwist het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval.
  U hoeft hiermee niet akkoord te gaan en kan een procedure opstarten voor de Arbeidsrechtbank.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure  voor de arbeidsrechtbank.

Uw werkgever is in principe zelf de arbeidsongevallenverzekeraar (wet 03.07.1967).
In de meeste gevallen zal de werkgever zich wel voor dit risico verder verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. De aangifte van het schadegeval zal gebeuren door de werkgever.

Er zijn dan twee mogelijke reacties van de overheid/werkgever:

 1. De overheid/werkgever kan het ongeval als een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval erkennen.
  U zal dan onderzocht worden door de bevoegde geneeskundige dienst en de werkgever zal dan een voorstel doen.
  Indien U hiermee niet akkoord gaat, dan kan U zich tot de Arbeidsrechtbank wenden.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.

 2. De overheid/werkgever betwist het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval.
  U dient hiermee niet akkoord te gaan en kan een procedure opstarten voor de Arbeidsrechtbank.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.

U bent ergens gevallen, gebeten door een hond, Uw kind werd op school gekwetst door een ander kind enz.

Uw polis “familiale aansprakelijkheid” voorziet in een luik rechtsbijstand dat de kosten voor recuperatie van dergelijke schade voor zijn rekening neemt. U dient dus in de eerste plaats aangifte te doen bij Uw verzekeringsmakelaar en te vragen dat Uw dossier wordt overgemaakt om de kansen op recuperatie van Uw schade te beoordelen.

Belangrijk is wel dat U het bewijs kan leveren van hetgeen U of Uw huisgenoten overkomen is.
U doet best aangifte bij de Politie, noteert de naam en adres van eventuele getuigen en vraagt hen een omschrijving van de feiten te geven, neemt foto’s van de plaatsgesteldheid enz. Als schadelijder draagt U immers de bewijslast en moet U de aansprakelijkheid van de tegenpartij kunnen aantonen.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal eerst minnelijk proberen de schade verhalen. Indien dit niet lukt heeft U alleszins recht op advies van een advocaat aangaande de slaagkansen bij opstarten van een gerechtelijke procedure. Sommige polissen voorzien wel dat bij een  negatief advies, de helft van de kosten van dit advies door U zullen moeten worden betaald. Wij geven evenwel gratis een mondeling eerstelijnsadvies. U dient hiervoor wel een afspraak te nemen en ons bij die gelegenheid al Uw stukken mee te brengen  om ons toe te laten deze eerste “inschatting” te maken.

Indien minnelijke regeling niet mogelijk is én de advocaat is van oordeel dat een procedure kans op slagen biedt, heeft U het recht om op kosten van Uw rechtsbijstandsverzekeraar een procedure voor de rechtbank te voeren.

U bent patiënt en heeft schade geleden. Wat moet u doen? 

WAT NU?

U zorgt dat U bewijsstukken heeft. (U houdt een kopie bij van medische verslagen, technische onderzoeken enz…).
U doet aangifte bij Uw rechtsbijstandsverzekeraar via Uw makelaar.

VERGOEDING?

a) Fonds Medische Ongevallen :
Dit Fonds is opgericht door de overheid (RIZIV) en voorziet in een mogelijke vergoeding volgens eigen criteria, dit zonder dat U noodzakelijkerwijze een fout in hoofde van een arts moet bewijzen.
In bepaalde gevallen kan U eveneens een vergoeding bekomen voor een zgn. “medisch ongeval” zonder dat er sprake is van een echte fout in hoofde van de arts.
Er zal eerst nagegaan moeten worden of Uw concreet geval voldoet aan de voorwaarden zoals deze worden geformuleerd in de wet. U raadpleegt hiervoor best een advocaat.
Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal normalerwijze de kosten van deze advocaat en de procedure ten laste nemen binnen de grenzen van de polis. Uiteraard kunnen wij U hierin bijstaan.
 

VERGOEDING?

b) U spreekt Uw arts /ziekenhuis aan en vraagt vergoeding op basis van fout:
Zelfs al heeft U aangifte gedaan bij het Fonds, kan U zich nog steeds tot de medische  zorgverstrekker richten.
U kan dit ook rechtstreeks doen, dit zonder dus eerst aangifte bij het Fonds te doen.
U dient hier echter zelf het bewijs van de fout in hoofde van de medische  zorgverstrekker te leveren, dit evenals het bewijs van de schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Dit kan via een strafrechtelijke procedure, hetzij via een burgerlijke procedure. U laat zich hierin best bijstaan door een advocaat.
Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal normalerwijze de kosten van deze advocaat en de procedure ten laste nemen binnen de grenzen van de polis.

U bent zorgverlener en u wordt aangesproken. 

WAT NU?

Indien U in een ziekenhuis werkt, verwittigt U best Uw diensthoofd en de ombudsdient.
U doet eveneens aangifte aan Uw aansprakelijkheidsverzekering (via Uw makelaar / ziekenhuis). Indien het schadegeval werd aangegeven bij het Fonds voor Medische ongevallen, wordt U verwittigd en zal U gevraagd worden de relevante medische gegevens over te maken.
U heeft recht op bijstand van een advocaat via Uw aansprakelijkheidsverzekeraar, doch in principe heeft U geen vrije keuze van advocaat. Uw aansprakelijkheidsverzekeraar zal haar gebruikelijke advocaat gelasten.
Indien U echter strafrechtelijk zou gedagvaard worden, dan heeft U voor de strafrechtelijke verdediging wel de vrije keuze van advocaat.
Uw aansprakelijkheidsverzekeraar zal via haar eigen advocaat de schade-eis van het slachtoffer behandelen.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen