Je bent nu op de site voor Particulieren

Algemene informatie

  1. Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt Uw dossier toe aan de advocatenassociatie Zimmermann & Gilot.

Het kantoor bestaat uit Mrs. Marijke Zimmermann, Vincent Gilot, Erik Boffin en Hélène Gilot, allen ingeschreven aan de balie van Hasselt.

De advocatenassociatie is een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08/11/2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 12 en heeft een bijkantoor op het adres Planterijstraat 19, 3803 St-Truiden.

Het ondernemingsnummer is 0818.928.240
Het BTW-nummer is BE 0818.928.240.

U kan alle advocaten van het kantoor per mail bereiken op voornaam.naam@zimmermann-law.be of op info@zimmermann-law.be of per telefoon op het nummer 011.28.38.19.

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten bij het kantoor is verzekerd in eerste rang bij AMLIN Europe NV met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland en Bijkantoor te België, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel en in tweede rang bij NV AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.

2. De advocaat en zijn dienstverlening

De associatie geeft adviezen, onderhandelt met het oog op minnelijke regelingen en voert procedures voor de rechtbanken en administratieve rechtscolleges.
 

Zij is vooral actief in de rechtsdomeinen opgesomd onder de knop “rechtsmateries”.

Algemene voorwaarden:
 

1. Facturatie: de associatie rekent kosten en erelonen aan, te verhogen met het op het moment van facturatie geldende BTW-tarief;
Erelonen worden gerekend op uurbasis, desgevallend verhoogd met een succesfee. Afspraak hieromtrent wordt gemaakt bij het openen van het dossier. Het uurtarief wordt o.m. bepaald door de complexiteit van het dossier, het financiële belang, de vereiste graad van specialisatie,  de urgentie, de ervaring en specialisatie van de behandelende advocaat.
Kantoorkosten worden gerekend aan het volgende tarief geldig vanaf 01/01/2023:

  • opmaak dossier: 50 EUR (hetzij 60,50 EUR incl. BTW)
  • kosten dactylografie: 11 EUR per pagina (hetzij 13,31 EUR incl. BTW)
  • kosten aangetekende brief: 11 EUR per pagina (hetzij 13,31 EUR incl. BTW) meer de kosten aangetekende zending
  • kosten kopieën: 0,50 EUR per pagina (hetzij 0,61 EUR incl. BTW)
  • kosten verplaatsing: 0,60 EUR per km (hetzij 0,73 EUR incl. BTW)
  • kosten archivering (beperkt tot 5 jaar): 30/60 EUR (hetzij 36,30/72,60 incl. BTW)
De associatie maakt ook forfaitaire afspraken, kosten en erelonen inbegrepen. Afspraak hieromtrent wordt gemaakt bij opening dossier. 
 

Externe kosten (deurwaarderskost, expertisekost, griffierechten, technische raadsman) worden gefactureerd aan kostprijs.

2. Elk dossier geeft aanleiding tot betaling van een voorschot en dat minimaal overeenstemt met 5 uur prestaties tegen het afgesproken tarief. Tussentijdse facturen worden op verzoek gemaakt.

3. Elke factuur is betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst op rekeningnummer IBAN: BE36 7310 3549 3281 en BIC: KREDBEBB. De factuur wordt geacht bij de cliënt te zijn aangekomen op de tweede werkdag na datum van verzending. Protest moet schriftelijk en gemotiveerd binnen de week bij de associatie toekomen.

4. Elke vertraging in de betaling van de provisienota’s of facturen staat de advocatenassociatie toe de uitvoering van haar opdrachten op te schorten tot de situatie is geregulariseerd. De associatie behoudt zich eveneens het recht voor de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege intresten op aan een intrestvoet van 10 % per jaar vanaf de uitgifte. Onder dezelfde voorwaarde is een schadevergoeding van 10 % verschuldigd op het uitstaande bedrag.

6. De overeenkomst loopt vanaf de opening van het dossier tot het afsluiten ervan. De cliënt kan voortijdig een einde maken aan de opdracht na schriftelijke opzegging ervan.

7. De aansprakelijkheid van de associatie is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

8. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen tussen de associatie en haar cliënt zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

9. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op eenzijdig initiatief van de advocatenassociatie.

3. Voor informatie of bij klachten 

Indien U verder informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U Mr Marijke Zimmermann of Mr Gilot bereiken:

4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Hasselt is de associatie onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be alsook aan de reglementen van de balie van Hasselt die geraadpleegd kunnen worden op http:// www.juridischlimburg.be.

Klanten getuigen